Montesori skolas vadlīnijas

"Izglītības uzdevums ir ieinteresēt bērnu ārējā aktivitātē, kam viņš vēlētos veltīt visu savu potenciālu." M.Montesori

Atmosfēra
- Klasē ir rosīga un darbīga atmosfēra, bez lieka trokšņa un nekārtības.
- Tiek veicināta un atbalstīta skolēnu vēlme strādāt pie pašu iecerētajiem mācību projektiem.
- Skolēni bieži strādā nelielās grupās.
- Skolēniem ir pieejami visi nepieciešamie materiāli, lai strādātu pie individuālajiem projektiem.
- Skolēni ir priecīgi, zinātkāri un izrāda lielu entuziasmu par savām aktivitātēm.
- Skolēnu pārvietošanās nav haotiska, tā ir kārtīga un mērķtiecīga.

 

- Katra skolēna īpatnības tiek ņemtas vērā –tiek atzīmēti panākumi un sniegts atbalsts pārvarot grūtības.
- Skolā valda savstarpējas cieņas atmosfēra – starp bērniem, starp pieaugušajiem, kā arī bērnu un pieaugušo starpā.
- Skolas kolektīvā valda pieklājība.
- Skolēni regulāri dodas izpētes ekskursijās ārpus skolas telpām.
- Skolas vide skolēniem fiziski, emocionāli, sociāli un intelektuāli droša.
- Tā ir pozitīva vieta, kur tiek atbalstīts un ievērots katra skolēna mācību stils un vajadzības.
- Mācību process ir dinamisks, stimulējošs un aizraujošs.
- Mācību process izvirza augstas prasības, rosinot katru skolēnu sasniegt maksimālo.
- Mācību procesā netiek pielietotas ne balvas, ne sodi.
- Mācību process tiek organizēts tā, lai bērni netraucēti strādātu vismaz 3 stundas dienas pirmajā pusē un 2-3 stundas pēcpusdienā.
Skolēni
- Skolēni ir sadalīti jaukta vecuma klasēs – 1.- 4. klase stādā kopā.
- Vēlams, lai katrs skolēns visu laiku no 1. līdz 4. klasei pavadītu vienā Montessori klasē.
- Spēj paši plānot savu darbu un izvēlēties nodarbi.
- Spēj koncentrēties darbam, materiālus lieto rūpīgi, uzmanīgi un adekvāti.
- Aktīvi sadarbojas ar skolotāju un klasesbiedriem.
- Palīdz viens otram mācībās, nepieciešamības gadījumā māca viens otru.
- Bieži strādā grupā, tādējādi attīstot iemaņas veiksmīgai dzīvei sabiedrībā.
- Rūpējas par vidi un viens par otru.
- Strādājot ar dažādiem didaktiskajiem materiāliem, skolēni regulāri atkārto apgūto vielu.
- Patstāvīgi atrod sev projektus un izlemj, cik ilgi viņi pie tiem strādās.
- Pieraksta un novērtē savu darbu.
- Patstāvīgi izvēlas darbus, kurus viņi vēlas iekļaut savā portfolio.
- Regulāri pārskata savu padarīto darbu ar skolotāju, pārrunā darba kvalitāti un saplāno turpmākos darbus.
- Skolēni brīvi izvēlas savu darbu prezentācijas formas (piemēram, „laika lentes", grāmatas, plakāti, muzikāls priekšnesums, utt.).
Skolotājs
- Izrāda entuziasmu, zinātkāri, cieņu, pacietību, humora izjūtu un spēju brīnīties.
- Piekopj nemainīgu temperamentu un izturēšanās manieri.
- Vienmēr apstādina negatīvas darbības.
- Runā skaidri, literāri pareizi un brīvi.
- Ar savu rīcību vienmēr demonstrē cieņu un pieklājību.
- Veido klases vidi tā, lai tajā būtu kārtība, un nepieciešamības gadījumā maina to.
- Sagatavo un uztur vidi.
- Sagatavo un demonstrē tādus materiālus/prezentācijas, kas atbilst klases skolēnu vajadzībām. Pārsvarā prezentācijas tiek demonstrētas nelielām skolēnu grupām.
- Prezentē materiālus tā, lai tie atraisa bērnu iztēli un loģisko domāšanu un rosina individuālu vai grupas darbu.
- Plāno katra bērna mācību darbu gadam, mēnesim un nedēļai. Veicot plānošanu, skolotājs seko, lai katrs skolēns apgūtu visu nepieciešamo mācību vielu.
- Regulāri novēro katru skolēnu darbībā.
- Pieraksta savus novērojumus un pasniegtās prezentācijas.
- Plānojot turpmāko darbu, izmanto pierakstus.
- Iepazīstina skolēnus ar sabiedrībā pieņemtajām normām.
- Atkārto prezentācijas, ja tas ir nepieciešams.
- Regulāri ar katru skolēnu individuāli izvērtē viņa padarīto darbu un saplāno turpmākos darbus.
- Palīdz skolēniem attīstīt efektīvas konfliktu risināšanas iemaņas.
- Regulāri uzlabo savu profesionālo kvalifikāciju.
- Regulāri pārrunā ar vecākiem skolēnu progresu.
- Palīdz vecākiem iepazīt un saprast Montessori pedagoģiju.
Skolotāja palīgs
- Palīdz sagatavot un uzturēt klases vidi.
- Palīdz skolēniem ievērot klases noteikumus.
- Apstādina negatīvu uzvedību un novirza skolēnu enerģiju uz pozitīvām darbībām.
- Ar savu rīcību demonstrē cieņu un pieklājību.
- Izmanto skaidru, precīzu un literāri pareizu valodu.
- Runā klusi un mierīgi.
- Vēro skolēnus, dalās ar saviem novērojumiem ar skolotāju.
- Atbalsta skolēnu patstāvību un rosina viņus savstarpēji sniegt palīdzību.
- Pavada bērnus ekskursijās un citās aktivitātēs ārpus skolas teritorijas.
- Rūpējas par skolēniem ēdienreižu un pēcpusdienu laikā.
- Palīdz skolotājam citos gadījumos.

Vide
- Skolas vide ir sakārtota, tīra un estētiska.
- Klasē ir pieejams pilns Montessori sākumskolas materiālu klāsts, kā arī dažāds bērnu pētnieciskajam darbam nepieciešamais aprīkojums (mikroskops, mērglāzes, menzūras, utt.).
- Klasē ir dažādu mācību priekšmetu didaktiskais materiāls, tai skaitā mākslas, mūzikas un dabaszinību materiāls.
- Katrs materiāls ir darba kārtībā, pilnā komplektācijā un labā stāvoklī.
- Materiāli plauktos ir izkārtoti secīgi, tie ir estētiski un gaumīgi noformēti.
- Skolā ir pietiekami daudz vietas, lai katrs bērns varētu ērti strādāt ar jebkuru materiālu un/vai izritināt „laika lenti".
- Mēbeles un interjera priekšmeti piemeklēti tā, lai skolā veidotos mājīga atmosfēra.
- Mācību darba organizācijā darba lapas un mācību grāmatas tiek izmantotas reti.
- Skolā bērniem ir pieejams uzkopšanas inventārs (slota, šaufele, lupatiņas, grīdas lupata), lai skolēni patstāvīgi varētu rūpēties par vides tīrību.
- Skolā ir pieejami dažādi augi, lai veicinātu un papildinātu botānikas apgūšanu.
- Skolā tiek turēti dažādi dzīvnieki (vēlams pa vienam pārstāvim no katras mugurkaulnieku klases), lai skolēni varētu tos vērot un aprūpēt.
- Klasē ir neliela bibliotēka ar kvalitatīvām izziņu grāmatām.

Informācijas avots: http://www.montessoriqualityassurance.ca/elementarydetails.html