Latvijas Montesori asociācijas statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Latvijas Montesori asociācija (turpmāk tekstā – Biedrība) ir biedrība ar juridiskas personas statusu un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktajai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura. Biedrības darbības teritorija ir Latvijas Republika.

1.2. Biedrības nosaukums latviešu valodā: Latvijas Montesori asociācija (LMA), nosaukuma tulkojums angļu valodā: Latvian Montessori Association.

2. nodaļa. Biedrības mērķi

2.1 Biedrības mērķis ir veicināt Montesori pedagoģijas attīstību Latvijā.

2.2. Pamatojoties uz statūtu 2.1. punktā norādīto mērķi, Biedrība izvirza šādus uzdevumus:
2.2.1. apzināt Montesori pedagoģijas ideju atbalstītājus Latvijā;
2.2.2. popularizēt Montesori pedagoģiju, izmantojot masu informācijas līdzekļus;
2.2.3. veicināt brošūru un grāmatu par Montesori pedagoģiju izdošanu Latvijā;
2.2.4. organizēt konferences, seminārus un apmācību ciklus par Montesori pedagoģiju izglītības iestāžu pedagogiem, esošajiem un topošajiem bērnu vecākiem, dažādu valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem;
2.2.5. organizēt dažādus Montesori pedagoģijas speciālistu pieredzes apmaiņas pasākumus, lai uzlabotu pedagoģiskās darbības kvalitāti, paplašinātu pedagoģisko instrumentāriju un izstrādātu vienotu terminoloģiju latviešu valodā;
2.2.6. veicināt sadarbību ar tām organizācijām un iestādēm Latvijā un ārvalstīs, kuru darbība saistīta vai varētu būt saistīta ar Montesori pedagoģiju un tās attīstību;
2.2.7. organizēt pasākumus un akcijas, kas sekmētu Montesori pedagoģijas attīstību;
2.2.8. piesaistīt fizisku un juridisku personu finanšu līdzekļus Biedrības mērķu sasniegšanai;
2.2.9. darboties sabiedrības interesēs, akcentējot Montesori izglītības priekšrocības izglītības kvalitātes celšanā.

3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, biedru tiesības un pienākumi, biedru izstāšanās un izslēgšana no Biedrības

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura Latvijas vai ārvalsts rīcībspējīga, Biedrības darbībā ieinteresēta, fiziska vai juridiska persona, nosūtot noteiktas formas rakstisku pieteikumu uz Biedrības norādīto elektronisko pasta adresi, kurā pretendents argumentē savu vēlmi iestāties Biedrībā. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde, publiskojot nolikumu Biedrības mājas lapā.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Valde lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam uz pieteicēja norādīto elektronisko pasta adresi vienas nedēļas laikā, no lēmuma pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt, biedru kopsapulcei, nosūtot iesniegumu uz Biedrības elektronisko pasta adresi. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada no noraidītā pieteikuma iesniegšanas dienas.

4.4. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
4.4.1. piedalīties Biedrības pārvaldē, vēlēt un tikt ievēlētam pārvaldes un kontroles institūcijās;
4.4.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem Biedrības sagatavotajiem protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
4.4.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

4.5. Biedrības biedru pienākumi:
4.5.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
4.5.2. maksāt biedra naudu saskaņā ar statūtu 10.nodaļu;
4.5.3. nepieļaut rīcību, kas grautu Biedrības godu un prestižu sabiedrībā.

4.6. Saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama biedra piekrišana.

4.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā nosūtot elektronisku vēstuli ar paziņojumu par izstāšanos no Biedrības uz Biedrības norādīto elektronisko pasta adresi.

4.8. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.8.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.8.2. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.8.3. biedrs ar savu darbību traucē Biedrības mērķu sasniegšanu.

4.9. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, par to rakstveidā paziņojot izslēdzamajam biedram uz izslēdzamā biedra norādīto elektronisko pasta adresi 15 dienas pirms valdes sēdes un lūdzot izslēdzamajam biedram sniegt savu viedokli, kuru nosūta uz Biedrības norādīto elektronisko pasta adresi. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā uz izslēdzamā biedra norādīto elektronisko pasta adresi piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.10. Biedru var izslēgt no Biedrības bez valdes sapulces lēmuma, ja biedrs divus gadus pēc kārtas nemaksā biedra naudu. Brīdinājums, par biedra izslēgšanu no Biedrības biedra naudas nemaksāšanas dēļ, rakstiski tiek nosūtīts uz biedra norādīto elektronisko pasta adresi septiņas dienas pirms valdes lēmuma pieņemšanas dienas. Lēmums par izslēgšanu no Biedrības tiek nosūtīts uz biedra norādīto elektronisko pasta adresi piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedrības atbalstītāja statusa iegūšana, Biedrības atbalstītāja tiesības un pienākumi

5.1.Biedrības atbalstītāja statusu var iegūt:
5.1.1. jebkura Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša rīcībspējīga, Biedrības darbībā ieinteresēta fiziska vai juridiska persona, nosūtot noteiktas formas rakstisku pieteikumu uz Biedrības norādīto elektronisko pasta adresi, kurā pretendents sniedz savu viedokli par Biedrības atbalstītāja statusa iegūšanu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde, kuru publicē Biedrības mājas lapā;

5.2.Biedrības atbalstītāja tiesības:
5.2.1.Biedrības atbalstītājs var kļūt par Biedrības biedru, par to rakstveidā paziņojot uz Biedrības mājas lapā norādīto elektronisko pasta adresi;
5.2.2.Biedrības atbalstītājs pēc brīvprātības principa var veikt ziedojumu Biedrībai saskaņā ar statūtu 10.2., 10.3., 10.5. punktiem;
5.2.3.Biedrības atbalstītājs pēc savas izvēles var piedalīties biedru sapulcēs bez balsstiesībām, izteikt savu viedokli un ierosinājumus;
5.2.4.Biedrības atbalstītājs var piedalīties Biedrības darba grupās un citās struktūrvienībās, lai sasniegtu statūtu 2.1.punktā norādīto mērķi.

5.3.Biedrības atbalstītājam ir saistoši statūtu 2.2.punktā izvirzītie Biedrības uzdevumi.

5.4.Statūtu 5.1.1., 5.2.1.punktos norādīto statusu maiņu var veikt vienu reizi gadā.

6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7. nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmuma pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri un atbalstītāji. Biedri un atbalstītāji var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai uz rakstiskas pilnvaras pamata pilnvarots biedra pārstāvis, vai arī izmantojot elektronisko sakaru līdzekļu palīdzību.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram un atbalstītājam rakstisku uzaicinājumu uz biedra norādīto elektronisko pasta adresi.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk, kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk, kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Biedru sapulces kompetencē ietilpst:
7.9.1. apspriest un pieņemt statūtus, grozīt statūtu redakcijas;
7.9.2. noteikt valdes un revidenta kompetences un darbības ilgumu;
7.9.3. ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju, valdes locekļus un revidentu;
7.9.4. noklausīties valdes ziņojumu par valdes gada darba rezultātiem;
7.9.5. noklausīties un apstiprināt revidenta atskaiti par finanšu līdzekļiem un to izlietojumu;
7.9.6. noteikt ikgadējo biedru naudas apmēru;
7.9.7. pieņemt lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, pārstrukturēšanos, apvienošanos;
7.9.8. izskatīt citus ar Biedrību saistītus jautājumus.

8. nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem.

8.2. Valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu. Valdes locekļi savstarpēji vienojas par pienākumu sadali, tostarp, par atbildīgajām jomām:
8.2.1. atveseļojošā pedagoģija;
8.2.2. pirmsskolas pedagoģija;
8.2.3. skolas pedagoģija;
8.2.4.Biedrības darbības stratēģija.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav biedru sapulces kompetencē. Valde:
8.3.1. nodrošina biedru sapulces lēmumu izpildi;
8.3.2. veido darba grupas atsevišķu jautājumu risināšanai, vajadzības gadījumā uzaicinot kvalificētus speciālistus;
8.3.3. biedru sapulces noteiktajā kārtībā rīkojas ar Biedrības līdzekļiem un pārvalda Biedrības īpašumu;
8.3.4. gatavo ziņojumus biedru sapulcei, par Biedrības darbību un organizē biedru sapulču sasaukšanu statūtos noteiktajā kārtībā;
8.3.5. pieņem lēmumus, par jaunu biedru uzņemšanu vai izslēgšanu statūtos noteiktajā kārtībā.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Valdes loceklis var saņemt atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu, atbilstoši pienākumu apjomam. Lēmumu par Biedrības valdes locekļa atlīdzību pieņem valde.

9. nodaļa. Revidents.

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:
9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda un ziedojumi.

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu kopsapulces noteiktajā apmērā un kārtībā.

10.2. Biedrības atbalstītāji katru gadu Biedrībai var brīvprātīgi veikt ziedojumu tādā apmērā, kādu uzskata par nepieciešamu.

10.3.Katra kalendārā gada sākumā Biedrība izsūta informatīvu vēstuli uz biedra un atbalstītāja norādīto elektronisko pasta adresi par biedru naudas vai ziedojuma samaksu līdz kalendārā gada 31.martam.

10.4.Juridiskajām personām biedru naudu aprēķina, balstoties uz katras mācību iestādes pedagogu skaitu, kuri vēlās kļūt vai jau ir kļuvuši par Biedrības biedriem, t.i.,:
10.4.1.līdz 4 personām tiek piemērota 20% atlaide biedru naudai;
10.4.2.no 5 personām un vairāk tiek piemērota 25% atlaide biedru naudai.

10.5.Veicot biedru naudas vai ziedojuma samaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda visu biedru personu vārdi, uzvārdi un personas koda pirmā daļa.

10.6.Biedrības biedri var pieprasīt rēķinu, kuru Biedrība izsūta uz biedra norādīto elektronisko pasta adresi.